Podpořte nás

Pomozte nám pomáhat

Podpořte Živou paměť

Vážení dárci, milí přátelé,

na těchto stránkách představujeme výsledky naší snahy pomáhat obětem nacismu v České republice, důstojně připomínat jejich osudy a prostřednictvím vzdělávacích aktivit zprostředkovávat jejich životní příběhy široké veřejnosti.

Tato práce by nebyla možná, kdybychom neměli oporu v lidech, kteří se ztotožňují s našimi cíli. Opakované příspěvky ze strany různých institucí i jednotlivců svědčí o tom, že se těšíme jejich důvěře.

V současné době financuje Živá paměť své projekty z řady veřejných i soukromých zdrojů. Abychom však mohli v budoucnu reagovat rychleji a pružněji na potřeby vzdělávacích institucí, veřejnosti i samotných obětí, rádi bychom okruh našich dárců a přispěvatelů rozšířili.

Obracíme se o pomoc na individuální a firemní dárce, které jsme přesvědčili o důležitosti naší projektové činnosti a kteří by nám chtěli přispět peněžní částkou, hmotným darem či svým časem. U finančních darů fyzických i právnických osob lze uplatnit daňová zvýhodnění.

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCOVSTVÍ

 V případě poskytnutí daru na zajištění našich aktivit Vám vystavíme doklad o poskytnutém daru (darovací smlouvu, při hotovostní platbě – příjmový pokladní doklad). V darovací smlouvě nebo na příjmovém pokladním dokladu bude vždy uveden účel, na který dar věnujete. Nárok na vaše daňové zvýhodnění vzniká, pokud je tento účel v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1, kde jsou účely taxativně vyjmenovány.

Pokud jste fyzickou osobou bez identifikačního čísla, odevzdejte doklad o poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.

Fyzické osoby podnikatelé (živnostníci) zohlední doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Dárce – fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.
Zdroj: Nezizkovky.cz

FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ

Chtěli byste podpořit práci Živé paměti a vznik nových projektů finančním příspěvkem?

Obracíme se na jednotlivé a firemní dárce, které jsme přesvědčili o důležitosti naší projektové činnosti a kteří by nám chtěli přispět peněžní částkou. Tímto způsobem podpoříte celkový rozvoj naší společnosti a umožníte nám větší flexibilitu při plánování naší činnosti. U všech druhů darů lze uplatnit daňová zvýhodnění (firemní dárci naleznou příslušné informace například na stránkách Fóra dárců, individuální dárci mohou využívat daňový kalkulátor vypracovaný společností PricewaterhouseCoopers, který je k dispozici na webových stránkách www.neziskovky.cz)

DĚDICTVÍ

Naši práci je možno podpořit prostřednictvím odkazu v závěti. Domníváte-li se, že naše vzdělávací činnost k tématu nucená práce a nacistické bezpráví je důležitá i z hlediska příštích generací, máte možnost tímto způsobem podpořit její pokračování v budoucnosti. Toto rozhodnutí je třeba velmi pečlivě a citlivě promyslet a nelze jej učinit bez kvalifikované pomoci. Náš právník Vám rád podá bližší informace.

Kontakt: Tel. 224 872 737 nebo e-mail: info(at)zivapamet.cz

DAROVACÍ SMLOUVA PRÁVNICKÁ/FYZICKÁ OSOB

Vzor darovací smlouva

                     Sbírkový účet  : 2500783493/2010

            Za jakoukoliv Vaši pomoc velice děkujeme!

Kontakty

Kde vaše dary pomáhají

Kontaktní centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog

Kontaktní centrum nabízí: neformální setkávání seniorů s vrstevníky a mladou generací, besedy s pamětníky pro školy, pravidelná skupinová setkání obětí nacismu vedená odborníkem, společné návštěvy divadel, koncertů a výstav, promítání filmů, společné vycházky a výlety, besedy s pozvaným hostem, přednášky na téma cestování, zdraví historie atd., zájmové kroužky, trénink paměti pro seniory, jazykové kurzy, informace v oblasti zdraví atd

Poradna pro oběti nacismu

Dobrovolnictví

Zmizelí Romové a Romové dnes

Individuální dárci

Finanční dar

V případě poskytnutí daru na zajištění našich aktivit Vám vystavíme doklad o poskytnutém daru – darovací smlouvu při platbě na bankovní účet a příjmový pokladní doklad při platbě v hotovosti. V darovací smlouvě nebo na příjmovém pokladním dokladu bude vždy uveden účel, na který dar věnujeteNárok na vaše daňové zvýhodnění vzniká, pokud je tento účel v souladu se Zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1, kde jsou účely taxativně vyjmenovány.

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

  • Zaměstnanci – předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2. a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.
  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) – uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání

Odkaz v závěti

Naši práci je možno podpořit prostřednictvím odkazu v závěti. Domníváte-li se, že naše vzdělávací činnost k tématu nucená práce a nacistické bezpráví je důležitá i z hlediska příštích generací, máte možnost tímto způsobem podpořit její pokračování v budoucnosti. Toto rozhodnutí je třeba velmi pečlivě a citlivě promyslet a nelze jej učinit bez kvalifikované pomoci. Náš právník Vám rád podá bližší informace.

Dobrovolnictví

Chtěli byste navázat kontakt s našimi staršími spoluobčany? Ponořit se spolu s pamětníky do historické epochy, kterou jinak znáte jen z knížek? Dělat těmto lidem pravidelně společnost, vzít je na koncert, výstavu, doprovodit je k lékaři či za ně obstarat těžký nákup? Mnoho starších lidí čelí v každodenním životě situacím, s nimiž si nemohou sami poradit a potřebují proto kvalifikovanou radu.

Obracíme se zvláště na studující mládež a na ženy i muže v „mladém“ důchodovém věku, ale vítáni budou i odborníci (například v právních otázkách), kteří mohou své vědomosti dát k dispozici naším klientům. Rádi Vám pomůžeme zprostředkovat kontakty ve Vašem blízkém okolí.

Firemní dárci

Finanční dar

Od základu daně si mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., § 20 odst. 8.

Materiální dar

Dobrovolnictví

xx

Kontakty

Rozhodnete-li se nám pomoci, kontaktujte nás, prosím, a my Vám rádi poradíme, jakými způsoby je možné nás podpořit.

pondělí a středa 9-12 a 13-16 hod

Bc. Lucie Šancová

vedoucí poradny a koordinátorka dobrovolníků

Gabriela Brejchová, DiS

Sociální pracovnice

Mgr. Jiří Opluštil

Sociální pracovník

Lada Šipková

Pracovnice v sociálních službách

Děkujeme za Vaši pomoc

Naši dárci a partneři