30.4.2007 |

Ministerstvo akceptuje dobrovolníky v sociálních službách
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo stanovisko, ve kterém se vyjadřuje k problematice dobrovolníků působících v sociálních službách.

Původně vznikal problém z výkladu zákona o sociálních službách v bodě, kdy by dobrovolník byl považován za pracovníka vykonávajícího činnost v sociální službě. Tento dojem mohl vzniknout v případě, že dobrovolníci vykonávají podobné činnosti jako zaměstnanci sociálních služeb. Potom by se na dobrovolníky vztahovala všechna ustanovení stejně jako na zaměstnance, což by přineslo obrovské problémy v mnoha případech končících praktickou nerealizovatelností dobrovolnické pomoci klientům sociálních služeb. Komentář k této problematice zveřejnil web HESTIA.

Převzato z http://www.neziskovky.cz/

5.11.2007:

Stanovisko Hestie k problematice dobrovolníků v sociálních službách:

Vážení a milí,
protože se nám nedaří získat z MPSV stanovisko k problematice dobrovolnictví v sociálních službách v souvislosti s poslední novelou tohoto zákona z října 2007, posíláme vám náš pohled na věc:
A. Jak už víte, dobrovolníci mohou v zařízeních sociálních služeb působit od 16. října 2007 podle § 115 novelizovaného zákona o sociálních službách:
Okruh pracovníků

(1) V sociálních službách vykonávají odbornou činnost

a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110,b) pracovníci v sociálních službách,c) zdravotničtí pracovníci,d) pedagogičtí pracovníci,e) další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby. (2) Při poskytování sociálních služeb působí rovněž dobrovolníci za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem44a).
Tímto zvláštním právním předpisem se rozumí: 44a) Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů.
B. Zbývá nám (pravděpodobně větší) část dobrovolníků, která nepůsobí v akreditovaném režimu podle zákona o dobrovolnické skužbě, třeba proto, že se pro malou skupinku dobrovolníků nevyplatí žádat o akreditaci. Tento že zákon v úvodu v § 1, odst. 2) uvádí, že:
"Tento zákon se nevztahuje na ... činnosti, které nesplňují znaky dobrovolnické služby stanovené tímto zákonem, i když jsou vykonávány dobrovolníky."
Tato formulace je poněkud nešikovná, v připravovaném návrhu změny zákona by se měla objevit obecná definice dobrovolnictví a jeho přínosu, která by byla univerzální a nevztahovala se pouze na akreditované organizace a jimi vyslané dobrovolníky.
Ale i ze současného znění můžeme vyvodit, že zákon neupravuje veškeré dobrovolnictví, ale pouze to, které je akreditované, a tedy, že dobrovolníci mohou působit i mimo rámec tohoto zákona.
Proto předpokldáme, že pokud dobrovolníci přicházejí do zařízení sociálních služeb mimo režim akreditace podle zákona o dobrovolnické službě, mohou i nadále vstupovat do zařízení podle standardu kvality č. 9 (dle přílohy č. 2 prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách):

9. Personální a organizační zajištění sociální služby

d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována vnitřní pravidla pro působení těchto osob při poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

Tedy ve smyslu již známé Informace MPSV (viz příloha), kde se uvádí mimo jiné:

" ... Dobrovolník, který není pracovníkem ve smyslu pracovně právních předpisů, se při výkonu své činnosti řídí občanským zákoníkem a to jak v případě, kdy přichází do sociálních služeb v akreditovaném režimu dle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, tak i v případě, kdy je dobrovolnictví organizováno mimo působnost zákona o dobrovolnické službě....

... V sociálních službách by dobrovolníci měli uzavřít smlouvu o výkonu dobrovolnické služby dle § 5, odst. 1, 2, 3, zákona o dobrovolnické službě a působit dle pravidel, které poskytovatel definuje podle Standardu kvality sociálních služeb č. 9, kritéria uvedeného pod písm. d, přílohy č. 2, prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Potřebné vzory smluv s dobrovolníky najdete na http://www.mvcr.cz/prevence/dobrovol/akredit.html

Pokud máte jiné zkušenosti či postupy, prosím ozvěte se.

Srdečně všechny zdravím v dušičkovém období
Jiří Tošner
________________________
HESTIA, o.s.
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
tel.: 224 872 075-7
e-mail: jtosner@hest.cz
www.hest.cz