Chtěli byste podpořit práci Živé paměti a vznik nových projektů finančním příspěvkem?

Obracíme se na jednotlivé a firemní dárce, které jsme přesvědčili o důležitosti naší projektové činnosti a kteří by nám chtěli přispět peněžní částkou. Tímto způsobem podpoříte celkový rozvoj naší společnosti a umožníte nám větší flexibilitu při plánování naší činnosti. U všech druhů darů lze uplatnit daňová zvýhodnění (firemní dárci naleznou příslušné informace například na stránkách Fóra dárců, individuální dárci mohou využívat daňový kalkulátor vypracovaný společností PricewaterhouseCoopers, který je k dispozici na webových stránkách www.neziskovky.cz)


Rozhodnete-li se podpořit konkrétní projekt, můžete vybrat mezi následujícími možnostmi:

Zmizelí Romové a Romové dnes: ceny do vzdělávacích a osvětových soutěží pro školní mládež


Kontaktní centrum pro oběti nacismu a mezigenerační dialog:

Kontaktní centrum pro oběti nacismu a mezigenerační dialog vzniklo s cílem vytvořit prostor pro pravidelné setkávání bývalých obětí nacismu z hlavního města Prahy a jako příležitostné místo pro setkávání všech dodnes žijících obětí nacismu a jejich blízkých z celé České republiky.
Centrum slouží k navázání kontaktů seniorů nejen s vrstevníky, ale i mladšími generacemi, které nejsou lhostejné k těžkým osudům lidí postižených nacistickým bezprávím. Přispíváme tím k předávání historických zkušeností pamětníků války, k docenění jejich životních osudů a k dokumentaci jejich osobních příběhů. Služby a aktivity centra pomáhají zejména lidem, kteří mají vzhledem ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu, omezený kontakt se společenským prostředím. Kontaktní centrum nabízí:
neformální setkávání seniorů s vrstevníky a mladou generací, besedy s pamětníky pro školy, pravidelná skupinová setkání obětí nacismu vedená odborníkem, společné návštěvy divadel, koncertů a výstav, promítání filmů, společné vycházky a výlety, besedy s pozvaným hostem, přednášky na téma cestování, zdraví historie atd., zájmové kroužky, trénink paměti pro seniory, jazykové kurzy, informace v oblasti zdraví atd.


Poradna pro oběti nacismu:
bezplatné poskytování právního poradenství v otázkách bydlení, příspěvky na nákup ortopedických pomůcek, na platby za lázeňské pobyty, na osobní asistenci a další služby směřující k sociální integraci obětí nacismu a k tomu, aby senioři nemuseli opouštět své domácí prostředí; příspěvky na platby za jiné formy zdravotní a sociální péče, přesahující finanční možnosti našich klientů a které nemohou být pokryty v rámci čerpání zákonem přiznaného příspěvku na péči, dary na zaplacení provozních nákladů poradny, kromě nákladů personálních.
Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu:
Příspěvek na náklady spojené se službou německých dobrovolníků, organizace společných setkání pamětníků a jiných sociálních a kulturních událostí pod vedením dobrovolníka/dobrovolnice (pronájem prostor, občerstvení), naléhavá humanitární pomoc vybraným přeživším bez rodinných příslušníků (nákup léků, pečovatelská služba, pomoc v domácnosti, lázeňské pobyty apod.)