Obecně prospěšná společnost Živá paměť pořádala dne 3. května 2010 Koncert pro oběti nacismu u příležitosti 65. výročí ukončení 2. světové války v prostorách Anežského kláštera v Praze. Nad koncertem převzal záštitu bývalý prezident Václav Havel.

V úvodu koncertu promluvil předseda správní rady Živé paměti Mgr. Martin Hořák. Na něj navázali PhDr. Jiří šitler, bývalý hlavní vyjednavač vlády ČR v otázkách odškodnění nucené a otrocké práce a v závěru Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc., viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru a místopředseda Terezínské iniciativy, kteří důstojně připomněli památku všech českých obětí nacismu.

Hlavním účinkujícím koncertu byl tenorista Lubomír Havlák, zasloužilý člen Národního divadla, sám násilně deportovaný na nucené práce do Německa.

Program koncertu byl koncipován s ohledem na připomenutí tragického osudu a utrpení obětí nacismu. Na úvod vystoupení mimo jiné zazněla skladba Karla Hašlera, který zahynul v koncentračním táboře Mauthausen, následovaly známé operetní a filmové melodie R. Frimla, F. Lehára, Ch. Chaplina, O. Nedbala aj.

Celý koncert se nesl ve velmi srdečné atmosféře umocněné dlouhotrvajícím potleskem.
K významným hostům koncertu patřili členové diplomatického sboru, mezi nimi velvyslanec Spolkové republiky Německo a vysocí zástupci rakouského a izraelského velvyslanectví v Praze.

Většina návštěvníků koncert hodnotila velmi kladně. Pro ilustraci uvádíme níže několik názorů hostů koncertu:

„Koncert měl velmi dobrou úroveň a potěšil srdce všech přítomných a při krásných melodiích jsme mohli vzpomínat na všechny, kteří již nejsou s námi."
Eva Koberová

„Koncertu jsem se zúčastnil s manželkou. Myslím si, že důležité bylo samo setkání a hlavním zážitkem byly oba hlavní projevy. Hudební doprovod byl určitým odlehčením a zejména manželka skladby znala a přivítala je."
Česlav Roubíček

„Celá organizace a celý průběh koncertu i celá atmosféra, která tam byla, vše bylo vynikající. Koncert pro nás byl povzbuzením v našich dnech. Oceňuji též proslov pana Prof. Kolmera, který neopomněl osudy všech postižených nacismem."
Eduard Belas

„Na tento pamětní koncert, zorganizovaný Živou pamětí k připomenutí 65. výročí konce 2. světové války, jsme se těšili a výsledek nás nezklamal. Po pronesených projevech, které jsme se zájmem vyslechli, vystoupilo trio umělců. Sólisté si vybrali lehčí žánr operety. Byly to árie z Frimlových a Lehárových operet, které se po válce hodně hrály a tak nám vystoupení připomnělo naše mladá léta. Dojemná byla symbolická volba zpěváka Lubomíra Havláka, jednoho z těch, kteří byli za války odvlečeni do Německa, který nás ve svých 89 letech potěšil svými áriemi a krásným tenorem. Atmosféra byla velmi milá, umocněná vznešeným prostředím kláštera sv. Anežky České. Byl to krásný podvečer. A také bylo příjemné, že jsme se setkali s přáteli - bývalými vězni koncentračních táborů."
Hana Hnátová

"Dne 3. května 2010 jsme se zúčastnili koncertu u příležitosti 65. výročí ukončení 2.světové války, který pro nás pořádala obecně prospěšná společnost Živá paměť. Začátek koncertu zahájil pietní vzpomínkou Prof. Ing. Felix Kolmer, Dr.Sc., který uvedl veškeré utrpení jak v koncentračních táborech, tak na nucených a otrockých pracích, které mnozí nepřežili nebo se vrátili s podlomeným zdravím. Koncert byl pořádán pro ty, kteří přežili a pro pozůstalé. V průběhu koncertu zazněly skladby slavných skladatelů a hudební vystoupení zasloužilých členů Národního divadla. Koncert byl opravdu slavnostní i pietní. Tím bylo vzpomenuto na všechny, kteří se nedožili i na nás, kteří jsme se zúčastnili. Koncert zapůsobil na nás až k dojetí".
manželé Jakešovi

"Koncert pro oběti nacismu byl uspořádán Živou pamětí u příležitosti 65. výročí ukončení 2. světové války. V úvodu v projevech bylo vzpomenuto na oběti, které válka přinesla, pak zazněla Hašlerova píseň a nato koncert u příležitosti ukončení války, což mělo vyznít radostně pro všechny přítomné".
paní Bartošová

"Myslím, že 2. světová válka byla velkým nepřetržitým utrpením. Ale poslední dny války, kdy v Praze vypukla revoluce byly jediným velkým radostným očekáváním a nadějí, že všemu utrpení bude konec. V Praze se tehdy snoubil smutek s radostí a štěstím. Pořadatelé Koncertu pro oběti nacismu volili tu šťastnější stránku, což jistě konec války byl".
Stanislava Zvěřinová